ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.20 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำเนิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอาทรถึงความทุกข์ของคนพิการขาขาดผู้ยากไร้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่ง องค์นายกกิตติมศักดิ์ สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือจัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทำให้คนพิการขาขาดในจังหวัด ได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม โดยจะมีพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 และจะมีพิธีมอบขาเทียมพระราชทานในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารมหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
240 view