ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะที่ 1 การส่งเสริมป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ (PP&P)
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัดคณะที่ 1 การส่งเสริมป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ (PP&P) ณ โรงพยาบาลบึงสามัคคี ในการนี้ นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่รับการตรวจราชการและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยนายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี
257 view