ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 3
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรและคณะกรรมการทีมเยี่ยมเสริมพลัง (AI) ระดับจังหวัด ให้การต้อนรับนายแพทย์ปริญญา นาคปุณณบุตร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (AI) การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 3 และคณะกรรมการ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (AI) การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 3 ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านระบบบริการและระบบบริหารจัดการ ต่อจากนั้นจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาจากคณะกรรมการทีมเยี่ยมเสริมพลัง (AI) เขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป
456 view