ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะที่ 1 การส่งเสริมป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ (PP&P) อำเภอขาณุวรลักษบุรี
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคณะที่ 1 การส่งเสริมป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P) นอกจากนี้ ได้ติดตามแนวทางการดำเนินงานระบบควบคุมป้องกันโรค สถานการณ์การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรค (Tuberculosis) แนวทางในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และติดตามสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable diseases)
599 view