ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.45 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือ ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงพยาบาลลานกระบือ โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สำหรับการตรวจราชการและนิเทศงานครั้งนี้ เน้นประเด็นของคณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แนวทางการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมป้องกันโรค การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรค (Tuberculosis) โดยเฉพาะการคัดกรองในผู้สูงอายุ แรงงานต่างด้าว การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) ซึ่งอำเภอลานกระบือได้มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCC)แล้ว 4 ทีม พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานหลายภาคส่วนในระดับพื้นที่ โดยให้มองในภาพรวมเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ได้ติดตามสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable diseases) โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยเน้นย้ำให้มีการผลักดันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) เข้ามามีบทบาทให้มากขึ้น และในท้ายสุด ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้เกิดการบริการที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้ง เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ได้ฝากโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร (Happy Home)ที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยและการเงินในยุคปัจจุบัน ต่อจากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
292 view