ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์ปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์ปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข้าร่วมพิธีเปิด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์ปฐมภูมิ เป็นฐานสำคัญของระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยเพิ่มศักยภาพบริการปฐมภูมิทุกรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประชาชนทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพดูแล ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ในการดูแลสุขภาพ การป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ อีกทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคสาธารณสุข ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และ ชุมชน ในอำเภอนั้นๆ ด้วยหลัก พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น ศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐ ในขณะเดียวกันได้มีการยกระดับการจัดบริการในระดับตำบลให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นโดยการกำหนดมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวเพื่อพัฒนาไปสู่คลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเขตสุขภาพที่ 3 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท) ได้เปิดบริการคลินิกหมอครอบครัว 38 ทีม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 56 แห่ง สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดคลินิกหมอครอบครัว 18 ทีม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 21 แห่ง และยังคงมุ่งมั่นระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์ปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
327 view