ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการทั้ง 8 คณะเข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ตามแผนกิจกรรมของสำนักงานโครงการฯ ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานทำให้จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ได้รับพระราชทานรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 2 ชมรม ได้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 คน ดังนั้นเพื่อให้มีการต่อยอด ขยายผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
292 view