ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจแนวคิดหลักการและเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงเข้าใจประเด็นงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด เจ้าหน้าที่จากเทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน
336 view