ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน(คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.10 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพเกษตรกร)” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการสาธารณสุขตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับจังหวัด ระดับดี ประจำปี 2560 และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลบึงสามัคคี ที่ได้ร่วมดำเนินการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2560 จังหวัดกำแพงเพชร มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทำให้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในพืชผัก อาหารและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัยของเกษตรกร ทั้งการผสมสารเคมีหลายชนิดในการพ่นครั้งเดียว การไม่ป้องกันตนเองขณะทำงานกับสารเคมี ทำให้เกษตรกรและผู้อาศัยในเขตชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ในการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกเกษตรกร เพื่อให้บริการอาชีวอนามัยแก่แรงงานในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 230 คน
391 view