ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการทำงานในรอบปี โครงการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560 ณ ห้องประชุมวนาลีรีสอร์ท ตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นศูนย์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานของภาคีเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการที่สำคัญ คือ ขยายและจัดชุดบริการผสมผสานการป้องกัน และปรับพฤติกรรมเชิงรุก ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ และรณรงค์ให้มีการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา เร่งส่งเสริมมาตรการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ในทุกคนที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี ไม่จำกัดระดับ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยาสม่ำเสมอ ยกระดับการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาจากการรังเกียจ ตีตรา และเลือกปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาและนำเทคโนโลยีและหรือรูปแบบบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มาเสริมในชุดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงประชากรและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การจัดการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ในการทำงานโครงการยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
285 view