ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561
418 view