ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2561
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษโดยนางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อการเป็นสมาชิกได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
391 view