ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2561
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ(201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการ ในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามความพร้อมการออกบริการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
303 view