ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
มูลนิธิขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง กล่าวต้อนรับ มูลนิธิขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยนายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และช่างทำขาเทียม ให้บริการทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาด ในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 150 คน ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดโครงการ สำหรับมูลนิธิขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2535 โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2535ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขาเทียมให้แก่คนขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติศาสนาโดยไม่คิดมูลค่า และมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ผู้พิการขาขาดได้รับมอบขาเทียมที่ดีมีคุณภาพได้พ้นจากความทุกข์ไม่สามารถเดินได้ ให้สามารถกลับมาเดินได้มีชีวิตที่สดใสอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและญาติของผู้พิการ รวมถึงการฝึกดูแลขาเทียม เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
368 view