ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (หมวด 1 และ หมวด 5)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (หมวด 1 และ หมวด 5) ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน(หมวด) สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามภาคบังคับสำหรับปี 2561 มุ่งเน้น 2 หมวด คือหมวดที่ 1 การนำองค์การ ซึ่งเป็นการประเมินการดำเนินการของผู้บริหารในการเป็นผุ้ขับเคลื่อนและชี้นำองค์การเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ การกำกับดูแลตนเองที่ดี และดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
333 view