ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทานตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 จังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทานด้วย สำหรับการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินงานตามโครงการฯดังกล่าวเพื่อบริการทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้พิการเข้ารับบริการ 127 คน ให้บริการได้ 105 คน 114 ขา ส่วนที่เหลืออีก 22 คน ได้ส่งต่อให้โรงพยาบาลกำแพงเพชรและโรงพยาบาลคลองขลุงดูแลต่อเนื่องจากตอขาไม่มีความพร้อมในการทำขาเทียม นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ที่สนใจซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จะทำให้คนพิการขาขาดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่
394 view