ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามแผนการและตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วม ประชุมรับการตรวจติดตามแผนการและตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 โดยพันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสวรรค์ และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการนี้ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมคณะตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้ด้วย สำหรับประเด็นงานโครงการที่ติดตาม เช่น แผน/ผลงานการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน, วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการงบประมาณของจังหวัด ปี 2561 และผลการเบิกจ่าย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด รวมถึงปัญหาอุปสรรคเฉพาะพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ฯลฯ
237 view