ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานกศน.จังหวัดกำแพงเพชร) กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และจังหวัดกำแพงเพชรกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงเปิดพระบรมรานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองไข้หวัดและหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งจุดคัดกรองไข้หวัดและหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อดูแลประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ อาคารหอสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นลำดับที่ 100 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การดำเนินการนั้นเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองแนวพระราชดำริ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ กระตุ้นและส่งเสริมการอ่าน การรู้หนังสือ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้าน และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์พระธรรมราชาที่ 1 ลิไท จัดสร้างขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาพระบรมธาตุนครชุม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 1900 โดยประดิษฐานที่บริเวณลานพญาลิไท วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
271 view