ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในการนี้ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบดีเด่นการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ประจำปี 2560 ให้แก่ นางพะยอม สุขโรจน์ เจ้าของตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชร นายวิรัตน์ จันทร์คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบปลอดภาชนะบรรจุอาหาร ร้อยละร้อย ระดับทอง และประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ร้อยละร้อย ระดับทอง จำนวน 15 แห่ง สำหรับการจัดอบรมวันนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบด้านอาหาร มีการพัฒนาปรับปรุงสานประกอบการของตนเองให้ได้มาตรฐานอย่างต่องเนื่องและยั่งยืน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ชมรมตลาดสดน่าซื้อ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน
275 view