ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ ประเพณีนบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2561 โดยมีพิธีเปิด ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม จัดงานบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจนสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดงานได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อสืบสานและเผยแพร่การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
261 view