ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประอบรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านขยะมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อสิ่งปฏิกูล อาหารปลอดภัย และคุณภาพนำดื่ม เป็นต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และสาสมารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนนำชุมชนหรือ อสม. เพื่อดำเนินการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองร่วมกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 130 คน
262 view