ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUp) ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นได้มีพิธีแถลงข่าวร่วมด้วยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 นายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๓ นครสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า “จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS Start Up) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายอำเภอ 4 แห่ง ได้แก่ อำเภอโกสัมพีนคร คลองขลุง ปางศิลาทอง และทรายทองวัฒนาร่วมกันดำเนินการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ในด้านการจัดการระบบสุขภาพอำเภอแนวใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการ DHS StartUP สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน เป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปสู่ Thailand 4.0 ร่วมแก้ปัญหาตามบริบทของแต่ละอำเภอโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการดูแล สุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคม ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเกิดปัจจัยภัยคุกคามสุขภาพของประชาชนจากภาวะโรคที่มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการของระบบสุขภาพในระดับพื้นที่/อำเภอ เพื่อทำให้มีการอภิบาลระบบสุขภาพผ่านการมี “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “การดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่ผ่านมานั้น ในภาพรวมได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ การแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม การลดอุบัติเหตุ การดูแลเพื่อทำให้มีความปลอดภัย เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มีการดำเนินการร่วมกันเป็นทีม มีการเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่าย จากระดับอำเภอเชื่อมโยงถึง ตำบล หมู่บ้าน และครอบครัว ร่วมกันดูแลและเพิ่มศักยภาพทั้งในระดับรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน เป็นการให้การดูแลแบบบูรณาการทั้งด้านสุขภาพและทางสังคม ซึ่งเป็นฐานสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสุนนจากทุกภาคส่วนและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการทำให้ในที่สุดเป็น คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอ” สำหรับในปี 2561 จังหวัดจะดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยแต่ละอำเภอได้กำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปัญหาที่พบของแต่ละอำเภอ ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กปฐมวัย มุ่งประเด็นที่เป็นปัญหาคือพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปีล่าช้า โรคหลอดเลือดสมอง โรคไข้เลือดออก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม การได้รับไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อุบัติเหตุทางถนน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะของประชาชนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
274 view