ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศในด้าน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และเชื่อมโยงกับการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้บุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชน มีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเฝ้าระวังสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านสาธารณสุข ทางสื่อ Social& Media และสื่อที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบสื่อจากแหล่งข่าวต่างๆ ให้รู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน ไม่หลงเชื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิ การใช้เครื่องสำอางทำให้ผิวขาวสวย อาหารรักษาโรคเบาหวาน รักษาโรคมะเร็ง อุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า ฯลฯ จนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชน ในจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขและพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์และเฝ้าระวังสื่อสาธารณะด้านสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
201 view