ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี ในหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี ในหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการ มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้รับบริการ ทำให้เกิดความพึงพอใจ และปรับพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีและมีการทำงานเป็นทีม โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561
230 view