ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการประชุม สำหรับการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยให้สามารถคัดกรองเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งเสริม ติดตาม กระตุ้นให้มีพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การเจริญเติบโตเต็มศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และมีศักยภาพในการพัฒนาการประเทศให้เกิดความมั่นคง คั่ง ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเด็กปฐมวัยจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 155 คน
267 view