ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่องงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน การใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
213 view