ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กล่าวรายงานการอบรม ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยทุกจังหวัดต้องมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในทุกอำเภออย่างน้อยหนึ่งหน่วย ในการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจะต้องมีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานระบาดหรืองานควบคุมโรคติดต่อจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 75 คน
244 view