ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อพัฒนา กำกับ ติดตามประเมินผลงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อพัฒนา กำกับ ติดตามประเมินผลงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการศึกษาดูงานการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมด้วย
302 view