ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน” ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนางประกายดาว พรหมประพัฒน์ ผู้แทนสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น Youth Friendly Health Service (YFHS) ของจังหวัดกำแพงเพชร ให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติวิทยากร ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ซึ่งกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ครู แกนนำในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
284 view