ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยงานทันตกรรม ปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยงานทันตกรรม ปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีทันตแพทย์หญิงกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช ทันตแพทย์หญิงชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดประชุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการช่วยเหลืองานการจัดบริการสุขภาพช่องปากในคลินิกทันตกรรมให้เป็นมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรมแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ป่วย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้รับผิดชอบงานการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาล ผู้ช่วยงานทันตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 95 คน
229 view