ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรความปลอดภัยทางถนนในการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรความปลอดภัยทางถนนในการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน การสร้างเครือข่ายการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561 “เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุจากการจราจร” ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานจัดการอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะภาคีเครือข่ายของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรความปลอดภัยทางถนนในการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน การสร้างเครือข่ายการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561 “เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุจากการจราจร” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรภาคีเครือข่าย ได้รับความรู้ในการสอบสวนหาสาเหตุการบาดเจ็บจากการจราจร และได้รับความรู้ทางระบาดวิทยาทางด้านการบาดเจ็บจากทางถนน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ใหม่จากมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อจะได้นำไปใช้ในการหาสาเหตุการเกิดและหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อันจะทำให้ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดความพิการ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรตัวแทนจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 194 คน
238 view