ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตั้งแต่ปี 2559 ในเขตเมือง ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 1 Cluster โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ครบทั้ง 3 ทีม ในปีงบประมาณ 2560 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทบทวนแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวโดยเน้นพื้นที่ที่มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ จาก 11 ทีม เหลือ 9 ทีม และเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ให้เกิดคลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพ จึงได้จัดประชุมพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากผู้บริหารเครือข่าย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพจากคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในปี 2559 – 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการปี 2559 – 2560 และที่เปิดดำเนินการในปี 2561 รวม 27 ทีม ผู้รับผิดชอบงานคลินิกหมอครอบครัวระดับจังหวัด อำเภอทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
233 view