ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท “เพิ่มความรู้ เน้นใส่ใจ เพื่อคุณภาพน้ำดื่มที่ดี จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท “เพิ่มความรู้ เน้นใส่ใจ เพื่อคุณภาพน้ำดื่มที่ดี จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและลดปัญหาสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ไม่ได้มาตรฐานในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภค อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
212 view