ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนางอรัญญา ศรีโพธิ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยสูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ เป็นการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly Cities) และภาคีเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 110,101 คน จากประชากรทั้งจังหวัด 730,194 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ Care manager มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มี Care manager ผ่านการอบรมครบทุกหน่วยบริการทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 102 คน Caregiver จำนวน 1,072 คน ดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 38 ตำบล จากเป้าหมาย 36 ตำบล โดยความร่วมมือขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งจากภาคีเครือข่ายทุกระดับ การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชรและวิทยากรเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ Care manager จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 144 คน
226 view