ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในงาน “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ระลึกถึงคุณงามความดีและพระคุณของอดีตผู้บริหารสาธารณจังหวัดกำแพงเพชร ที่เคยเป็นผู้นำทางด้านนโยบาย ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งความเสียสละให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขมาโดยตลอด จึงได้จัดพิธีนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูต่อผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งจัดให้มีการละเล่นและการสาดน้ำคลายร้อน สร้างความสุขกายสบายใจ และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
287 view