ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (TEEN MANAGER) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (TEEN MANAGER) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และนางอรัญญา ศรีโพธิ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ได้เข้าใจโครงสร้างแนวทางการขับเคลื่อนงานวัยรุ่น โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (TEEN MANAGER) จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
223 view