ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561เวลา 09.50 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ให้ประชาชนวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติหุ่นดี สุขภาพดี จนบรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
218 view