ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนา พชอ./รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 3
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนา พชอ./รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมไพรินทร์ ชั้น 2 ตึก 4 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งสรุปการพัฒนา และดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ). เขตสุขภาพที่ 3 (รอบที่ 1) และสรุปผลการพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์ 5 ดาว เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ในการบูรณาการการตรวจนิเทศงาน และติดตามเยี่ยมเสริมพลัง พชอ./รพ.สต.ติดดาว
247 view