ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ส่วนราชการ คณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ โดยคณะได้ตรวจสภาพพื้นที่ทั่วไปของสถานีอนามัยฯ ซึ่งมีการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ จากนั้น ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายต่อไป
325 view