ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมพร้อมเตรียมจัดทำแผนลงพื้นที่ติดตามผู้ป่วยรายเดิมและตรวจเยี่ยมผู้ป่วยรายใหม่ ในการนี้ได้มอบสวัสดิการให้แก่ นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
267 view