ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการยกระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรด้วยศิลปะแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรด้วยศิลปะแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อยกระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร และขับเคลื่อนองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) ให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์พศิน อินทรวงค์ นักเขียนหนังสือธรรมะ กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
295 view