ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมการจัดทำต้นทุนโรงพยาบาล Unit Cost ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำต้นทุนโรงพยาบาล Unit Cost ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงการใช้งานโปรแกรม Cost project/ Raw data (การกำหนดหน่วยต้นทุน การจัดกลุ่มค่าใช้จ่าย)
193 view