ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น เรื่องเล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น เรื่องเล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ โดยพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทลูกจ้าง และคัดเลือกเรื่องเล่าดีเด่น จำนวน 3 เรื่อง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมหน่วยงานให้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานเด่น
253 view