ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงการจัดอัตรากำลังลงกรอบโครงสร้างในส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดอัตรากำลังลงกรอบโครงสร้างในส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค โดยมีนายสัมพันธ์ อภัยราช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
254 view