ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตร การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กจากการจมน้ำ (Survival Swimming Curriculum) ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตร การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กจากการจมน้ำ (Survival Swimming Curriculum) ประจำปี 2561 ณ ห้องนครชุม โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำให้กับบุคลากรในพื้นที่ของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ และสร้างความตระหนักถึงปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำทุกมาตรการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ในทุกพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ โดยท่าน พลตรีอดิศักดิ์ สุวรรณประกร ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่งานป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถม มัธยม เจ้าหน้าสาธารณสุข อาสาสมัครกู้ภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน
276 view