ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ระดับจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย
250 view