ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นเพื่อส่งเข้าประกวดระดับเขต ซึ่งมีนางอรัญญา ศรีโพธิ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุม จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการพัฒนาผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ Care manager ผ่านการอบรมครบทุกหน่วยบริการทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 102 คน Care giver จำนวน 1,072 คน เฉลี่ยชุมชนละ 1 คน ดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 38 ตำบล จากเป้าหมาย 36 ตำบลคิดเป็นร้อยละ 94.74 และได้จัดให้มีการประกวดผลงานดีเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระดับจังหวัดตั้งแต่ปี 2560 สำหรับการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งคัดเลือกผลงานดีเด่นส่งเข้าประกวดระดับเขต ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และ Care giver จำนวนทั้งสิ้น 300 คน
193 view