ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในปัญหายาเสพติด สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี พร้อมทั้งเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดภายในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 350 คน
223 view