ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (คสจ.) ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.45 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (คสจ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งประเด็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ
175 view