ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จัดทำโครงการประเมินและคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ประจำปี 2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยในภาคเช้าลงพื้นที่ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี สำหรับภาคบ่าย ลงพื้นที่ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบ้าน อำเภอบึงสามัคคี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ได้จัดทำโครงการประเมินและคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดีเด่น ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจนประสบผลสำเร็จ
185 view